وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

که با این در اگر در بند در باشد، درماند

وب کاغذی

وب کاغذی منشوری است از برگرفته های ما از آنچه دیدیم و شنیدیم و خواندیم...

هم تازه رویم هم خجل،
..................... هم شادمان هم تنگدل

کز عهده بیرون آمدن
..................... نتوانم این انعام را

طبقه بندی موضوعی

به نام خداوند جان آفرین

این صفحه را از آنجهت دایر کردیم تا بواسط آن بتوانیم برگرفته های خویش را از آنچه دیدیم و شنیدم و خوانیدم برای شما عزیزان بر جای بگذاریم. تا شاید رهگذری با ارزش را توانستیم با حرفای خود به مسیری خوب جلب نماییم.

تلاش ما فقط خرسندی شما دوستان را خواستار است.

شاد زی